O nás [About]

advertising
marketing
meaning-making

Ideology by The Parents, Kristína Převrátil Alexy a Jan Převrátil: partneri, manželia, rodičia, ľudia. Sme vzdelaním sociológovia, skúsenosť nás však stále prerába do niečoho ďalšieho a nového, a to nás baví. Ľudia nás volajú, keď hľadajú význam a spôsob, ako ho vyjadriť – slovami, obrazmi, zvukmi, keď chcú vytvárať skúsenosť.

Skúsenosť a zážitok je to najcennejšie, čo ako ľudia máme: prekonávajú bariéry, vytvárajú solidaritu, umožňujú empatiu, aj poznanie, vyvolávajú záujem. Preto robíme zmysluplnenie a preto máme radi fenomenológiu.

Neponúkame zázračný mechanizmus na zbohatnutie, tajný trik na úspech vo voľbách, ani zaručený recept na zmenu sveta. Čo vieme dať je pochopenie a cieľavedomosť práce – to, čo práci dáva zmysel, čo prináša radosť z napĺňania cieľov. Nič nepredáva lepšie, než keď viete, čo robíte, a keď vás to baví. Všetko ostatné je len dôsledok.

Robíme radi rôzne veci pre rôznych klientov, občianske iniciatívy, mimovládky, politické strany, komerčných klientov. Okrem stratégie a dramaturgie značiek píšeme slová, slogany a texty; fotíme, kreslíme a skladáme grafický dizajn; navrhujeme a vytvárame videá, podcasty, logá, bannery aj billboardy.

Občas o kúskoch z tohto všetkého hovoríme na univerzitách, najčastejšie v Bratislave.

Robili sme na mnohých značkách a zadaniach; sami aj s agentúrami, v tendroch, jednorázových aktivitách aj dlhodobých spoluprácach. Za našich 15 rokov v tejto práci sme prišli priamo či nepriamo do kontaktu s veľa značkami, vyberať z nich ani nemá zmysel. Ak chcete vedieť viac, zavolajte, napíšte, radi sa pobavíme!

Ideology by The Parents, Kristína Převrátil Alexy and Jan Převrátil: partners, wife and husband, parents, humans. We are sociologists by education but our experience keeps changing us into new and new people. We like that. People call us when they search for meaning and a way to express it – with words, images, sounds, when they want to create experience.

Experience is the most valuable thing we have as humans: it overcomes barriers, creates solidarity, enables empathy, understanding and knowledge. It mediates meaning and allows us to grasp it. Therefore we do meaning-making and therefore we like phenomenology.

We offer no miraculous mechanism for wealth, no mysterious trick to success in elections nor any guaranteed recipe to change the world. We give understanding and work purpose – meaning to work and joy of achieving goals. There is nothing more to sales than to know what you are doing and to enjoy it. Everything else is just consequence.

We love to do different things for different clients, civil initiatives, NGOs, political parties, business clients. Besides strategy and brand dramaturgy we write words, slogans and texts; we take pictures, draw and compose graphic design; we propose and create videos, podcasts, logos, banners and billboards.

Sometimes we talk about bits of it all at universities, most often in Bratislava.

We worked for many brands and on many tasks; alone, with ad and media agencies, in pitches, single issues and long-term cooperations. Our 15 years of work gave us both direct and indirect experience with many brands and mentioning highlights would be meaningless. If you want to know more, call us or drop us a line, we like to talk!

The Parents, s.r.o.,
Janotova 6, 841 04 Bratislava, Slovak Republic
ičo / id: 48096491, dič / tax-id: 2120050724