O nás [About]

Sila reklamy marketingu významu

Ideology by The Parents, Kristína Převrátil Alexy a Jan Převrátil: partneri, manželia, rodičia, ľudia. Je to desať rokov, čo sme sa rozhodli slobodne pracovať. Dovtedy sme časť osobnej slobody predávali za istotu výplaty. V čase tohto rozhodnutia sa nám zároveň narodil syn. Bývali sme v podnájme, vo vzduchu bolo cítiť pozostatky ekonomickej krízy. Naše rozhodnutie nevyzeralo rozumne.  

Nemali sme ani dychberúci biznisplán. Mali sme za sebou skúsenosti z reklamiek, výskumiek a pridružených oblastí. Obaja sme vyštudovali sociológiu a za roky v zamestnaniach sme sa vyprofilovali ako stratégovia. Pekne povedané, boli sme vysoko špecializovaní. Nepekne povedané, ocitli sme sa v samotnom centre tzv. bullshit jobs (ak ešte nepoznáte, veľmi odporúčame knihu antropológa a anarchistu Davida Graebera).

Práca, ktorú sme v našich zamestnaniach robili bola často v lepšom prípade zbytočná, v horšom škodlivá. A to napriek tomu (alebo práve preto), že sme robili pre známe mená a značky. V tomto bode nášho príbehu by sa zišla úplne iná pointa, dejový zvrat. Bolo by krásne jednoduché napísať: a tak sme začali piecť chlieb, lebo ten je hmatateľný a nasýti. Nestalo sa.  

Dodnes predávame najmä intelekt a jeho estetické stvárnenia. A snažíme sa zaceliť to prázdno, ktoré vzniklo v rozpore medzi naším bytostným punkovým a vysoko vnímavým ja a plytkým trhovým segmentom zvaným marketing a reklama. Hovoríme tomu meaning-making, tvorba významu.

Neprezliekame marketing do krajších šiat. Dalo by sa povedať, že skôr kričíme to povestné „kráľ je nahý!“ no v tej nahote vidíme aj realizáciu. Ohraničenú len schopnosťou predstavivosti. Staviame si vlastný segment, pretože sme do žiadneho iného nezapadli. A sme v ňom slobodní, pretože anything goes (ak ešte nepoznáte, odporúčame filozofa vedy P. K. Feyerabenda).   

Veciam, udalostiam, ľuďom, rozhodnutiam dávame význam, zmysel a sami ho vždy nanovo hľadáme. A hľadáme sa aj v konkrétnych vyjadreniach, cez fotografiu, text, obraz, video, udalosť, akýkoľvek iný významový totem. V tej rôznosti sa nenudíme, zostávame zaujatí. Nie je toho veľa na čom lpieme, preto toho moc nemôžme stratiť. Nestrácame sami seba, naopak, nachádzame v sebe stále nové rozmery. 

Nemáme za sebou raketový úspech. Nedá sa povedať ani to, že vďaka trpezlivej práci sa nám darí časom viac. Je dosť dobre možné, že sa na nás kategória úspechu v jeho štandardizovanej podobe vôbec nevzťahuje. Ako zisťujeme, čokoľvek v štandardizovanej podobe sa na nás nevzťahuje. V tom sme sa našli. A potvrdzuje to aj cesta nášho dokonale neškatuľkového syna.  

Hovoríme si Ideology a ideológia pre nás nie je zlo, ale významový konštrukt, dej alebo príbeh. Ľudia si odpradávna zvýznamňujú svet okolo seba, žijú ním. Žijeme ním rovnako. Žijeme príbehmi, sme plní rozporov a protichodností. Nemá to veľa spoločného s racionálnym rozhodnutím, to však neznamená, že to je nesprávne. Progres pre nás nie je konečné oslobodenie sa od príbehov, je to skôr vedomie príbehu a jeho hraníc.

Je nám blízky obraz legendárneho Fénixa. Ohnivého vtáka, ktorý sa vždy nanovo stvárni z vlastného popola. Nebojíme sa zahorieť. Rozložení na tie najmenšie nedeliteľné časti, na popol, sme boli už toľkokrát, že v tom nachádzame silu. Čo je nedeliteľné sa nedá rozložiť, to je istota. Chceli by sme presne takto ísť aj ďalej. Nachádzať gravitačné momenty, príležitosti pre koncentrovaný význam, pre zážitok a vyhrať sa s ním vo všetkých (ne-)mysliteľných formách. Na iný biznis plán sme v našom prípade zatiaľ neprišli.

The Power of Advertising Marketing Meaning

Ideology by The Parents, Kristína Převrátil Alexy and Jan Převrátil: partners, wife and husband, parents, humans. It’s been ten years since we decided to work freely. Until then, we sold part of our personal freedom for the security of wage. At that time our son was born, we lived in a rented flat, the remains of economic crisis were in the air. Our decision didn’t look reasonable.

We didn’t even have a breathtaking business plan. We’ve had experience in advertising, research and related fields. We both studied sociology and over the years of employment we’ve established ourselves as strategists. Nicely said, we were highly specialized. Badly said, we found ourselves in the very center of the so-called bullshit jobs (we recommend the book by anthropologist and anarchist David Graeber).

The work we did in our jobs was often useless at best, harmful at worst. And yet (or precisely because) that we worked for well-known names and brands. At this point in our story, a completely different turning point would suit better. It would be beautifully easy to write: and so we started baking bread ´cause bread is tangible and feeds people. That didn’t happen.

Up to these days we mainly sell intellect and its aesthetic portrayals. And we try to close the gap arisen in the conflict between our own punk and highly perceptive selves and the shallow market segment called marketing and advertising. We call it meaning-making, the creation of meaning.

We don’t disguise marketing into nicer clothes. We rather shout out the famous „the king is naked!“ but in that nudity we also see realization. Limited only by ability of imagination. We’re building our own segment because we didn’t fit into any other. And we’re free in it as anything goes (we recommend the philosopher of science P. K. Feyerabend).

We create the meaning of things, events, people, decisions and we look for it again and again ourselves, too. We also look for specific expressions, through photography, text, image, video, event, any other meaningful totem. We remain absorbed in that variety, we aren’t bored. There’s not much we cling to, so we can’t lose much. We don’t lose ourselves, on the contrary, we always find our new dimensions.

We’ve had no rocket success. Nor can it be said we’re doing better over time due to our patient work. It’s quite possible that the category of success in its standardized form doesn’t apply to us, at all. As we find out, nothing of a standardized form applies to us. And the journey of our perfectly out-of-the-box son confirmes that, too.

We call ourselves Ideology and for us ideology is no evil, but a construct of meaning, plot or story. People have given the world meaning since ancient times. We live the same way. We live stories and we are full of contradictions. It may not look like rational decision, but that doesn’t mean it’s wrong. Progress for us isn’t some ultimate deliberation from stories, but rather awareness of the story and its boundaries.

We can relate to the image of legendary Phoenix. A fiery bird that always reappears out of its own ashes. We’re not afraid to burn. We have been decomposed into the smallest indivisible parts, into ashes, so many times, that we find strength in it. What’s indivisible cannot be divided, that’s certain. That’s is exactly how we want to go on. Search for gravitational moments, concentrated meaning, experience and play with it in all its (un-)imaginable forms. In our case, we didn’t arrive at a different business plan, yet.

Kristína & Jan

The Parents, s.r.o.,
Janotova 6, 841 04 Bratislava, Slovak Republic
ičo / id: 48096491, dič / tax-id: 2120050724