advertising
marketing
meaning-making

Dávame veciam, ľuďom a udalostiam význam, teda zmysluplníme svet okolo nás.

Robíme občianske zmysluplnenie. Také, ktoré vytvára význam slov a tém. Často sa volá aj scitlivovanie a jeho cieľom je sprostredkovanie zážitku z inakosti, posilnenie solidarity, či mobilizácia komunít.

Robíme politické zmysluplnenie. Také, ktoré posilňuje ľudí v zápase o moc a dáva zmysel politickým aktérom. Je to cieľavedomá dramatizácia politického života, vovádzanie ľudí na významovú scénu a snaha túto scénu predefinovať.

A robíme zmysluplnenie v biznise. Týka sa značiek – ikonických objektov, ktoré dávajú zmysel a radosť z každodenného života spotrebiteľom aj majiteľom značiek. Najbližšie mu je kultúrny branding.

Kristína & Jan, 2021

Meaning-making in English. [Click to expand.]

We give meaning to things, humans and events, we fill the world around with sense. If reflexivity will not kill us, it will make us stronger.

We do civic meaning-making. The one creating meanings of words and issues. It is often called sensitivisation and its goal is to mediate the experience of difference, to strengthen social solidarity and to mobilise community.

We do political meaning-making. The one that empowers people in their struggles for governance. It is purposeful dramatization of political life, introduction of people to meaning scenes of shared values and an ambition to redefine these scenes.

We do meaning-making in business, too. It works with brands – iconic objects giving meaning and joy of everyday life to both brand owners and brand consumers. Its close relative is cultural branding.

Najčerstvejšie [most recent]: