Branding a komunikácia

O našich schopnostiach stvárniť značku (branding): kresliť logá, písať texty, tvoriť weby, fotiť portréty alebo udalosti, nahrávať podcasty alebo spravovať siete, sa presvedčíte cez naš blog a videá. Alebo sa spýtajte ľudí, ktorí s nami spolupracujú.

Branding a komunikácia pre nás stojí na strategickom a sociologickom zázemí. Nerobíme pekný dizajn pre pekný dizajn, robíme význam a zmysel, t.j. funkčné, cieľavedomé a zmysluplné riešenia.

Branding

Ikonická značka je pre nás forma komunitného náboženstva.

Tvoríme totemy, plnovýznamové značky, nie prázdne označenia. Značky s ambíciou vyjadrovať určitý spôsob myslenia a interpretácie sveta. Značka je užitočný nástroj, ale aj radosť a zmysluplnosť v každodennosti pre majiteľa značky a komunity.

Vychádzame z komunitných a kultúrnych prístupov k brandingu (tvorby znaku) a z tradície kultúrnej sociológie.

Tvoríme nové značky a dobíjame význam existujúcich. V biznise, politike aj civilnej sfére.

Ozvite sa a my sa ozveme späť. Dohodneme sa na obojstranne vyhovujúcom postupe.

Stvárnenia značky

Píšeme texty, tvoríme slovné identity značiek, ich príbehy, blogy, slogany.

Kreslíme logá a grafické identity, pripravujeme šablóny pre prezentácie a sociálne siete. Robíme weby vo WordPresse, točíme videá, fotíme, moderujeme a nahrávame podcasty. Robíme sociálne siete, správu aj obsah.

Pripravíme tlač letákov, printových inzercií a billboardov. Baví nás DIY tvorba, upcycling, komunitné eventy a čokoľvek neposedné, čo značku napĺňa životom, a čo významu dáva estetickú tvár.

Ozvite sa a my sa ozveme späť. Dohodneme sa na obojstranne vyhovujúcom postupe.

Terapia značky

V spolupráci s terapeutkou Anetou Rabadovou a konzultantkou Ivanou Kohutkovou ponúkame terapeutickú intervenciu do firmy, tímu, alebo vedenia akejkoľvek organizácie ruka v ruke so starostlivosťou o značku samotnú. Na svojej ceste sa značka stráca, schádza z cesty, nevedome sa míňa tam, kde ju netreba, a naopak málo sa angažuje tam, kde ju skutočne treba. Rovnako tak aj ľudia. Udržateľný rast je možný len zo zdravých základov a so zdravým odstupom.

Pre akékoľvek organizácie, ktoré prechádzajú zmenami, plánujú zmeny alebo čelia výzvam na personálnej úrovni, aj na úrovni komunikácie značky, ktorú spravujú.

Ozvite sa a my sa ozveme späť. Dohodneme sa na obojstranne vyhovujúcom postupe.

Manifest značky
(a interná komunikácia)

Niekedy si treba upratať pred vlastným prahom, a to poriadne. Pripravíme spolu s vami Manifest vašej organizácie, akčný a zmysluplný dokument, ktorý bude funkčným východiskom internej komunikácie. Zmysel organizácie, jej ciele a nástroje ich dosahovania, vnútorný kódex.

Pre akékoľvek organizácie a komunity, ktoré chcú nájsť rámcovú zhodu na tom, čo reprezentujú a za čím šľapú.

Ozvite sa a my sa ozveme späť. Dohodneme sa na obojstranne vyhovujúcom postupe.

Výskum a komunitný branding

Výskumy pripravujeme pre komerčné, politické aj neziskové organizácie. Pripravujeme ich aj pre komunity, ktoré riešia otázky spoločenského zvýznamňovania naliehavých otázok (napr. neurodiverzita a autizmus, LGBTQI+, umelecké komunity, feministické zoskupenia, lokálne skupiny, záujmové združenia a pod.).

Výskum

Venujeme sa neštandardizovanému spoločenskému výskumu – takému, ktorý sa nedá usporiadať do podoby dotazníkov, scenárov focusových skupín alebo výkonnostných metrík. Venujeme sa etnografickému výskumu komunít a participatívnemu pozorovaniu. Pod výskumom rozumieme aj stopovanie historického vývoja významu: sledujeme ako ľudia veciam okolo seba pripisujú zmysel. Neplatia tu „reprezentatívne vzorky“, no napriek tomu hovoríme o univerzálnych kategóriách ľudského myslenia a konania.

Trvanie výskumnej práce a odmenu vieme povedať, keď porozumieme problému, ktorý vás trápi.

Popíšte nám výskumný problém, s ktorým potrebujete pomôcť.

Komunitný branding

Komunitný rozvoj pre nás nie je slovo do grantových formulárov. Pracujeme s komunitami – ponárame sa do nich a vyjadrujeme ich sociálne identity a požiadavky. Vypracovali sme princípy komunitného, participatívneho brandingu a okrem formovania a udržiavania komunít v nich hľadáme aj spôsoby podpory a rozvoja komunitného života.

Komunitný branding je vyjadrenie podstaty komunity a jej požiadaviek. Identita, posilňovanie a rozširovanie dosahu odspodu, grass-roots. Komunitný branding a rozvoj vnímame ako (re-)konštrukciu demokracie.

Komunitný branding sa nedá oddeliť od výskumného porozumenia a nacítenia komunity. Preto sa stávame „novými členmi“, ktorých úlohou je ponoriť sa do života vašej komunity a zároveň si udržiavať odstup nováčika.

Povedzte nám niečo o svojej komunite: čím sa zaoberáte? Kvôli čomu ste vznikli, s čím zápasíte? Koho záujmy sa snažíte obhajovať a presadzovať? Na čom vaša činnosť zlyháva?

Kurzy a konzultácie

Naše kurzy a konzultácie nie sú iba o poznávaní. Sú aj o každodennom hľadaní zmyslu a zdieľaní výziev, ktoré sme prekonali a naďalej prekonávame. Význam hľadáme pre značky, no hľadáme ho aj pre naše komunity, priateľov a seba samých v čomkoľvek, čo robíme. Napríklad vo vzdelávaní detí, sebarozvoji alebo filozofii. Na kurzoch s radosťou spolupracujeme s konzultantkou Ivanou Kohutkovou a terapeutkou Anetou Rabadovou.

Krotitelia významu I.
(základy významu v brandingu a marketingu)

Ako uchopiť význam a využívať ho pri tvorbe značky? Ako chápať slovo „kultúra“ a „interpretačná komunita“, ako pracovať s významom a kultúrou, ktoré značka na jednej strane zhmotňuje, a na druhej tvorí a inovuje?

Pre ľudí, ktorí majú v rukách značku (mimovládky, biznis aj politici). Séria teoreticko praktických workshopov, ktoré sú východiskom k samostatnej správe značky.

max. 8
5 workshopov po 120 min.
5 týždňov
individuálne €400/
organizácie podľa dohody

Ak o kurz máte záujem ako jednotlivec alebo organizácia, pošlite nám pár slov o sebe a očakávaniach, ktoré od kurzu máte. Odpovieme, sľubujeme!

Krotitelia významu II.
(hlboký význam, mytológia, žánrová logika a imaginácia)

Pokročilý kurz tvorby významu v brandingu. Pracujeme v rovine hlbokej kultúry a na konkrétnych príkladoch popisujeme významo-tvorné procesy kultúrnych trendov. Ako vysvetliť spoločenské krízy, revolúcie, veľké kultúrne zmeny? Akú rolu v nich hrajú sociálne hnutia? Ako sa na nich podieľajú značky?

Kurz pre odvážnych ľudí, ktorí značku vnímajú ako nástroj a priestor spoločenskej zmeny.

max. 8
5 workshopov po 120 min.
5 týždňov
individuálne €600/
organizácie podľa dohody

Kurz je pokračovaním Krotiteľov I. Pre ľudí, ktorí s kategóriami významu ešte nepracovali, môže byť nezrozumiteľný. Pokiaľ oňho napriek tomu máte záujem, napíšte nám o svojich skúsenostiach s tvorbou významu a uveďte aj očakávania, ktoré od kurzu máte. Odpovieme späť.

Unschooling
(poznávanie mimo vzdelávacieho systému)

Unschooling, homeschooling a iné formy poznávania. Terapeutický sprievod rodičov a detí na ceste mimo štandardný vzdelávací systém v spolupráci s terapeutkou Anetou Rabadovou. Podporná skupina aj individuálne poradenstvo. Spoločné hľadanie zmysluplnej výchovy a vzdelávania.

Pre rodičov neškatuľkových detí, ktorých dary sa javia ako prekliatie. Ak má vaše dieťa záujmy a škola ho brzdí, môže byť iná forma vzdelávania ideálna. S neštandardnými formami učenia sa ide ruka v ruke aj neštandardná výchova. No a v nej sme spolu silnejší a odolnejší voči spochybneniam a blbým pohľadom.

individuálne €50/h
v rámci podpornej skupiny €35/h

Ak o sprievod máte záujem, pošlite nám pár slov o sebe a očakávaniach, ktoré od poradenstva máte. Odpovieme, sľubujeme!

Znak, značka a označenie vo filozofii a sociálnych vedách

Toto nie je kurz ale think-tank. Hľadanie významu vo filozofických a sociálne-vedných tradíciách sémiotiky, hermeneutiky a interpretatívneho pohľadu. Ktoré kategórie myslenia sa dajú prerozprávať jazykom významu? Ako s významom súvisí znak (značka) a poznanie? Ako chápať umenie z hľadiska významu a ako chápať vedu ako sociálne hnutie?

Podmienkou nie je prehľad v histórii, pojmosloví a postavách, ale chuť myslieť, čítať, diskutovať a konfrontovať myslenie.

Keďže tu nejde o kurz, ale dlhé, zanietené debaty pri káve, bolo by super, keby ste sa nám predstavili hlbšie – vaše vzdelanie, smery uvažovania a smerodajné texty. Čo z filozofie alebo sociálnych vied formovalo vaše uvažovanie? Čo ste čítali naposledy? Knižky, vedecké články, blogy? Čo vás na nich provokuje? Čo naopak prináša uspokojenie?

Ivana

LI, FB, IG

Aneta

LI, FB, IG

Kristína

LI, FB, IG

Jan

LI, FB, IG

Málo? Niečo iné? Napíšte nám, podiskutujeme. Nebojíme sa výziev – žažili sme ich už toľko, že sa stali našim každodenným chlebom.