Obrazy [Images]

Poznanie nikdy nenahradí skúsenosť. Je len inou formou skúsenosti, o ktorej posledných pár storočí túžime uvažovať ako o racionalite. Prežívať svet nám je umožnené cez jeho estetické formy — tie ktoré voláme umenie aj tie každodenné.

Posvätné bez profánneho by nebolo ničím. Rovanko tak dobré bez zlého, viditeľné bez neviditeľného, moje bez tvojho, a označené bez neoznačeného.

Knowledge cannot substitute experience. It is just another form of experience we wish to consider rationality during last few centuries. We are allowed to live the world through its esthetic forms — those we call art as well as those everyday.

Sacred would be nothing without profane. The same applies to good without bad, visible without invisible, mine without yours, and marked without unmarked.