Ideology by The Parents

Ideológia nie je apriórne zlo, či zneužitie moci, hoc najznámejšie ideológie – fašizmus a komunizmus – navodzujú práve tento dojem. Ich prvky, od symbolov, cez inštitúcie a vysvetlenia sveta ukazujú kam až ideológia v môže siahať a ako veľmi vie ovplyvniť ľudské správanie. V prípade spomínaných ideológií boli dôsledky pre ľudí zničujúce.

Význam slova ideológia ale nie je nutné viazať na politické koncepty. Ideológia je systém akýchkoľvek ideí, významov zdieľaných a komunikovaných ľuďmi, ktoré majú zásadný dosah na ich život. Nie je našim objavom, že sa idey vždy šíria rýchlejšie a efektívnejšie než veci, a práve pomocou ideí sa nové veci a zvyky integrujú do života.

Od pokrvných, rodinných celkov sa ľuďom postupne podarilo prepracovať k väčším kmeňom s vlastným totemom (centrálnou ideou). Dnes fungujeme vo veľkých celkoch, spoločnostiach, ktoré bezpochyby drží pohromade najmä zdieľaná idea významu peňazí, ale aj idea národného určenia, viery v Boha či viera v slobodu. Sú to práve ideové rámce, ktoré uľahčujú komunikáciu, zvyšujú porozumenie a zabezpečujú nám spolužitie. Zmeny v spoločnostiach sú rovnako sprevádzaná ideológiou, tá im dáva zmysel a opodstatnenie.

Jednoducho povedané, nebyť ideológií, ľudia by nezdieľali podobné hodnoty, neprikladali by význam rovnakým veciam, nežili by podobným spôsobom, a teda – nerozumeli by si. A čo viac, nenachádzali by svoje miesto v spoločnosti a zmysel svojho života. Ideológia má dosah do tej najosobnejšej roviny, do vnímania seba samého a vzťahov, ktoré nás obklopujú (napr. manželstvo je jedným z prejavov ideológie monogamie a kresťanstva).

Ideológia v značke

Sociálne vedy ľudí naučili, že človek je tvor nie len spoločenský ale aj kultúrny, resp. ideologický. O to viac ideologický, o čo viac je hmotne zabezpečený, hoc príklady z kmeňového života predkov ľudí či života v chudobných oblastiach sveta poukazujú na fakt, že nedostatok statkov bol často paradoxne spúšťačom hľadania nových ideových konceptov.

Súčasnosť považujeme za tú najpestrejšiu, najslobodnejšiu a najbohatšiu podobu spoločnosti. Zároveň za pomerne zložitú na orientáciu, nestálu a premenlivú. Aj v oblasti poznania sa vynára nekonečné množstvo alternatívnych právd, ktoré znejasňujú pôvodne pevné stavebné kamene našej kultúry / ideológie. Nové aj staré ideové koncepty sú atraktívnejšie než inokedy a častejšie podliehajú zmene. Idú na dračku. A tu má svoje miesto značka.

Ideológia v značke je to, čo ju dostáva ľuďom pod kožu a nachádza si svoje miesto v ich každodennosti. Vnáša do života význam. S ideologickou značkou má aj to, že pijem nejaký nápoj, väčší význam, ako len uhasenie smädu. Nestačí povedať čo, je potrebné zodpovedať prečo. Samozrejme, pochopiteľným jazykom, pomocou symbolov, skratiek a známych kultúrnych a ideových prvkov. Vďaka ideologickému marketingu značka nie len reprodukuje a zachytáva trendy, ale dokáže ich tvoriť. Mení správanie ľudí a ich videnie okolitého sveta, vzťahov aj seba samého.

Systematizovali sme ideológiu ako nástroj tvorby značky a jej efektívneho šírenia medzi ľudí. Vytvorili sme model, ktorý v značke odkryje viac rovín: od povrchovej symbolickej až po hĺbkovú konatívnu – ktorej cieľom je zmena správania spotrebiteľov. Nezneužívame naše poznanie na šírenie ideí, ktoré považujeme za nebezpečné.

The Parents: máme 7 rokov

Niekedy to s nami nie je ľahké, sme tvrdohlaví a otravní neustálou potrebou ísť ďalej a hlbšie do tém a zadaní, ktoré pred nami stoja. Neexistuje zadanie, ktoré by sme od základov nezmenili. Každý projekt nám však prinášal aj množstvo provokujúcich otázok, nezodpovedateľných štandardným marketingovým uvažovaním.

Narazili sme na problém marketingovej technológie, ktorá síce realitu popisuje, ale nerozumie jej. Vytvára svet uzavretý v sebe, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje v oceneniach za kreativitu či efektivitu reklamnej branže. No naše korene sú v spoločenských vedách a tam sa neustále vraciame. Nie preto, aby sme hľadali bezpečné útočisko v akademickom svete, ale naopak preto, aby sme svet marketingu otvárali realite, ľudským potrebám a ideovým svetom.

Teória nám nestačí. Čo vieme, chceme využiť pri reálnej práci. Naše poznanie a záujem je hnacím motorom, ktorý dokáže vyriešiť mnohé komunikačné a marketingove výzvy. Preto prinášame Ideológiu – cieľavedomý a efektívny nástroj na strategické spravovanie značky a jej marketingových aktivít.